ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF ) vonatkoznak a Provimax Kft. (a továbbiakban, mint Szolgáltató) által üzemeltetett webaruhazam.hu szolgáltatásait igénybe vevő vállalkozásokra.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A weboldalon megadott megrendelésben szereplő vállalkozás a továbbiakban, mint Megrendelő szerepel a dokumentumban.

1. Szolgáltató adatai

Név: Provimax Kft.

Telephelye: 1149 Budapest, Tábornok utca 11/A

Adószáma: 12159778-2-13

E-mail: provimax@provimax.hu

2. Megrendelő nyilatkozata
Megrendelő kijelenti, hogy az általa képviselt vállalkozás nevében jogosult önállóan jelen szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok megtételére, vagy erre a szolgáltatás kötésre megfelelő meghatalmazással rendelkezik. A rendelésben valós adatokat adott meg.

3. Szerződés tárgya
Webáruház szolgáltatás a Megrendelő részére internetes felületen termék bemutatási, értékesítési, megrendelési lehetőséggel.

4. Szerződés létesítése
A Megrendelő a Szolgáltató honlapján leadott megrendeléssel kéri a szerződést a Szolgáltatóval, amellyel egyidőben jelen ÁSZF-ben leírtakat is elfogadja. Megrendelő a megrendelő lapon adja meg a vállalkozásának adatait, valamint e-mail címét, melyen keresztül a kapcsolattartás történik.
A megrendelést követően a Megrendelő a e-mail címére visszaigazolást kap a megrendelt webáruház adatairól. Az e-mailben található Aktiváló gomb megnyomásával véglegesítheti a szolgáltatás megrendelését. Az aktiválást 1 órán belül el kell végeznie a Megrendelőnek.
A határidőben elfogadott (aktivált) megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre a PTK 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadók.
Szolgáltató ellenőrizheti a Megrendelő adatait, valamint szükség szerint kiegészítő dokumentumokat kérhet be a Megrendelőtől.

5. Szerződés időtartama
A felek a szerződést határozatlan időre kötik. Az előfizetési időszak kezdete a megrendelés leadásának napja. Szolgáltató az aktiválást követően a Megrendelőnek egy hónap díjmentes időszakot biztosít a bevezetéshez. Megrendeléskor az első negyedéves proforma számla kiküldésre kerül, amelyben 1 hónap ingyenesen a további 2 hónap a rendelésben magadott díjak szerint lesz feltüntetve. Amennyiben a megrendelő az ingyenes 1 hónap végéig nem egyenlíti ki a proforma számlát, a szerződés azonnali hatállyal megszűnik és a Szolgáltató jogosult törölni a létrehozott webáruházat.

6. Szolgáltatási díjak
Szolgáltató a webáruház szolgáltatást az érvényes díjszabása szerint nyújtja, mely elérhető a honlapján és megrendeléskor a havi díjak automatikusan kiszámolódnak, melyek megjelennek az aktiválást tartalmazó e-mailben is. A díjak normál felhasználásra vonatkoznak. Nem minősül például normál felhasználásnak, ha a webáruház oldalainak napi letöltési száma meghaladja a 10.000-et.
Megrendelő jogosult az igénybe vett szolgáltatás feltételeinek módosítására. A szolgáltatás tartalmát felfelé és lefelé is módosíthatja. A szolgáltatás lefelé történő módosítása nem érinti a már kifizetett időszakot és csak a következő időszak számlájában fog jelentkezni.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatási díjakat módosítsa. Erről a Megrendelőt 1 hónappal előre értesíti. A módosítás nem lehet visszamenőleges hatályú. Amennyiben a Megrendelő nem ért egyet a díjmódosítással, akkor a szerződést azonnali hatállyal is felmondhatja.

Szolgáltató külön díjazás fejében vállalhat egyedi fejlesztéseket, megoldásokat a webáruházzal kapcsolatban. Ezek külön árajánlat kérésével kérhetők.

7. Számlázás
A számlázás 3 hónapos ciklusokban történik. Ettől egyedi megállapodással el lehet térni. A számlát a szolgáltatás lejárata előtti hónap 10-ig küldi el a Szolgáltató a Megrendelőnek. A számla kiegyenlítését követően hosszabbodik meg a szolgáltatás ideje. A díjat Megrendelő átutalással egyenlítheti ki. Más kiegyenlítési mód esetén Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült költségeit a Megrendelőre háríthatja. Szolgáltató a számla kézbesítési módja szerint kedvezményt adhat, vagy költséget számolhat fel.

8. Felelősség vállalás
Megrendelő a szolgáltatásokat saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltató a szolgáltatás során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért történő felelősségét teljes mértékben kizárja, azaz azokért nem tartozik felelősséggel vagy kártérítéssel. Szolgáltató kizárja a felelősségét a közvetett vagy következményi károk tekintetében, többek között az elmaradt haszon, elmaradt bevétel, üzemszünet, adatvesztés tekintetében.
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatás használata során harmadik személyek jogai és a hatályos jogszabályokat ne sértse meg. Megrendelő kizárólagosan és teljes mértékben felel saját magatartásáért. Szolgáltató ilyen esetben szükség szerint együttműködik az eljáró hatóságokkal.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy webáruházban megjelenített dokumentumokat saját maga szerkeszti és tartja karban a törvényi előírásoknak megfelelően.

9. Megrendelő jogai és kötelezettségei
Megrendelő szabadon használhatja a szolgáltatást. Megrendelő köteles a webáruházzal és a tevékenységével kapcsolatos összes jogszabály betartására. Szolgáltató nem áll helyt sem a hatóságok, sem a Megrendelő sem pedig harmadik fél felé. A webáruházban a Megrendelő által elhelyezett minden tartalomért, adatért, információért és tevékenységéért kizárólag a Megrendelő felel. A Megrendelő ügyfelei felé végzett tevékenységével és értékesítésével kapcsolatban minden felelősség a Megrendelőt terheli, a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a Megrendelő ügyfelei felé.
Hozott domain név esetén a domainnel kapcsolatban elvégzendő beállítások, díj fizetések és egyéb teendők a Megrendelő feladata marad.
A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató felhasználhatja Megrendelő webáruházának elérési linkjét, logóját és referenciaként mutathatja be saját oldalain más ügyfeleknek. Ennek elkerülését Megrendelőnek írásban kérnie kell.

10. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
Szolgáltató jogosult kiegészítő díj felszámítására vagy a szolgáltatás korlátozására, ha felhasználás mértéke a normál módtól eltér és az erőforrásokat az átlagosnál nagyobb mértékben foglalja vagy terheli.
Szolgáltató jogosult a láblécben saját feliratát linkkel elhelyezni. Ez megállapodás esetén külön díjért levehető.
Szolgáltató törekszik arra, hogy szerverein elhelyezett adatokról rendszeres időnként biztonsági mentéseket készítsen és minden elvárható intézkedést megtegyen a Megrendelő adatainak védelmében. Viszont a Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból történő adatvesztés esetén a Szolgáltató nem felelős az adatok teljes és naprakész helyreállításáért. A Megrendelő hibájából bekövetkező adatvesztés esetén a Szolgáltató visszaállítási díjat számíthat fel.

Szolgáltató a webáruház működését, megjelenését és szolgáltatásit bármikor előzetes bejelentés nélkül módosíthatja. Szolgáltató weboldalán a hírekben ezeket a módosításokat jelzi.
Karbantartási, vagy hiba keresési célból a Szolgáltató jogosult az adminisztrációs felületbe bejelentkezni és ott változtatásokat végrehajtani.
Szolgáltató a szolgáltatás során a Megrendelő által kezelt adatokhoz hozzáférhet, azokat megismerheti. Szolgáltató az esetleg így megismert adatokat saját céljaira nem dolgozza fel és nem adja tovább harmadik félnek.
A szolgáltatás során Szolgáltató alvállalkozókat vehet igénybe. Ilyen esetben az alvállalkozói teljesítésért is úgy felel Szolgáltató, mintha ő végezte volna el.

11. Technikai leírás
Szolgáltató a szolgáltatásokat külső szervertermekben elhelyezett szerverekkel biztosítja. Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a szolgáltatás folyamatosan üzemeljen, de nem vállal semmilyen felelősséget a rajta kívül eső hibákért, ide értve de egyebeket nem kizárva az internet hálózat működéséből adódó információ vesztést, túlterhelést, harmadik fél által okozott üzemzavart.
Szolgáltató a Megrendelő webáruházát áthelyezheti a kiszolgáló szerverei között és a szerverek beállításait és sávszélességét szabadon paraméterezheti.
Amennyiben a hiba a Szolgáltatóhoz köthető, akkor a Megrendelő bejelentését követő 72 órán belül el nem hárított hiba esetén Megrendelő igényelheti a szolgáltatás havi díjából számolható napi szolgáltatási díj megtérítését a kiesett napokra. Ezen felül semmilyen más kártérítési vagy költségtérítési igénnyel nem élhet.
Szolgáltató korlátozhatja a szolgáltatást, ha megrendelő túl lépi valamelyik szolgáltatáshoz kapcsolódó keretét. Ez esetben e-mailben értesíti a Megrendelőt a korlátozásról és az esetleges türelmi időről.
Szolgáltatás megszűnése esetén a Megrendelő feladata az adatainak mentése, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem felelős.
A Szolgáltatás megszűnését követően az adatok és fájlok törlésre kerülnek a Szolgáltató szervereiről.
A Megrendelőnek a webáruház üzemeltetéshez szükséges a rendelésben is jelzett egyéb Provimax programokra. (A WebKer és a megfelelően kapcsolódó számlázó program. Ezeknek a programramoknak a felhasználási feltételei a programok telepítésekor olvashatók.)

12. Ügyfélszolgálat
A Szolgáltató ügyfélszolgálata a honlapján megadott helyen és időszakban, személyes, telefonos, e-mailes módokon érhető el.

13. Szerződés módosítása
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF egyoldalú, de nem visszamenőleges hatású módosítására, amiről a Megrendelőt a honlapján, hírlevélben vagy e-mailben tájékoztatja.

Amennyiben megrendelő nem fogadja el az ÁSZF módosítást, akkor szerződését azonnali hatállyal felmondhatja és a felmondás napját követő kifizetett időszak díja visszakérhető. Amennyiben ez nem történik meg 30 napon belül, akkor az új ÁSZF a Megrendelő elfogadottnak tekintendő.

14. Felmondás a Megrendelő részéről
Megrendelő általi normál felmondás bármikor lehetséges díjfizetési fordulóra. A már kifizetett összeg nem jár vissza. A Szolgáltatás a lejárati napon szűnik meg.

Megrendelő általi azonnali felmondás akkor lehetséges, ha:
- A Szolgáltató bizonyíthatóan 5 munkanapot meghaladóan nem teljesíti a szolgáltatást.
- ÁSZF módosítás esetén, ha a Megrendelő nem fogadja el annak új tartalmát.
- Szolgáltatási díj módosítás esetén, ha a Megrendelő nem fogadja el a módosított díjat.
(Azonnali felmondási esetekben a felmondás napját követő előre kifizetett díjat a Megrendelő visszakérheti.)

15. Felmondás a Szolgáltató részéről
Szolgáltató bármikor jogosult rendes felmondással a szerződést 60 napos határidővel felmondani és a további szolgáltatást befejezni.

Azonnali felmondás a következő esetekben lehetséges:
- Megrendelő jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg.
- Nem valósak a cégadatai, felszámolás vagy csődeljárás alatt áll.
- A Megrendelővel kapcsolatban tömeges panasz érkezik.
- Erőszakos, uszító, közízlést sértő vagy fajgyűlölő tartalmakat jelenít meg.
- A Szolgáltató vagy a szolgáltatás jó hírét rontó tartalom megjelenítése.
- A Szolgáltató vagy szolgáltatás konkurens termékeinek megjelenítése, reklámozása.
- 15 napot meghaladó fizetési késedelem.
- Szolgáltatási keret folyamatos túllépése, a jelzést követő valós reakció nélkül.
- 60 napot meghaladó vis maior esetén.

16. Vis maior helyzet
Vis maior helyzet esetén mindkét fél mentesül a szerződésben szereplő szolgáltatás és díjfizetés alól.

17. Szellemi tulajdonjogok
A webáruház felületei, tartalmi elemei és a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. A webáruház részeként rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás a Szolgáltató tulajdonát képezik és a Megrendelő ezekre nem kizárólagos felhasználási jogot szerez a szolgáltatás időtartalmára a szolgáltatási díj fejében. A felhasználási jog kizárólag a szolgáltatás használatára és hasznosítására terjed ki, de nem foglalja magában a továbbadását, átdolgozását és terjesztés jogát. A Szolgáltató minden egyéb nem szabályozott jogot fenntart.

18. Viták rendezése
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy viták esetén törekszenek a békés úton történő megoldásra.
Amennyiben ez nem sikerülnek, akkor a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos jogorvoslati lehetőségét kötik ki.

Kelt: Budapest, 2016.03.01.
Hatályos: 2016.03.01